Przedszkole Nr 237 im. Warszawskiej Syrenki
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole Nr 237 im. Warszawskiej Syrenki > Menu Podmiotowe > Kompetencje > Cele i zadania przedszkola

Cele i zadania przedszkola

  Drukuj
 
Przedszkole:
 1. zapewnia opiekę, wychowanie i nauczanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
 2. zapewnia wszystkim dzieciom pełny rozwój umysłowy, moralno-społeczny, emocjonalny oraz fizyczny zgodnie z ich możliwościami i potrzebami psychofizycznymi w warunkach poszanowania godności osobistej, z wykorzystaniem własnej inicjatywy dziecka,
 3. realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej w oparciu o program wychowania przedszkolnego zatwierdzony przez MEN oraz programy autorskie, własne pisane zgodnie z podstawą programową,
 4. zapewnia organizację zajęć dodatkowych, z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci,
 5. kształtuje umiejętność współżycia i współdziałania w zespole niejednorodnym; uczy poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka,
 6. umożliwia dzieciom wychowanie w poczuciu przynależności narodowej; etnicznej; językowej i religijnej,
 7. wspomaga indywidualny rozwój dziecka oraz współdziała z rodziną w przygotowaniu do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych uwzględnia stopień i rodzaj niepełnosprawności,
 8. udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, psychologiem i innymi specjalistami na terenie placówki oraz instytucjami działającymi na rzecz dzieci,
 9. konsekwentnie przestrzega praw dziecka oraz upowszechnia wiedzę o tych prawach,
 10. zapewnia wychowankom bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania opieki,
 11. przedszkole zapewnia wychowankom prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-edukacyjnego uwzględniając zasadę:
  1. zaspokajania potrzeb dziecka,
  2. aktywności,
  3. indywidualizacji.
 12. Praca wychowawczo-dydaktyczna prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego, zatwierdzonego przez MEN i wybranego spośród innych przez Radę Pedagogiczną. Istnieje również możliwość pracy na podstawie programu własnego zatwierdzonego w trybie przewidzianym przepisami prawa.
 13. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku, zainteresowań i możliwości rozwojowych dziecka, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
  • zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
  • zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa pod każdym względem,
  • stosuje w swoich działaniach przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki oraz przepisy przeciwpożarowe,
  • współpracuje z ośrodkami psychologiczno-pedagogicznymi i poradniami specjalistycznymi zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc.
 14. W ramach posiadanych możliwości Przedszkole nr 237 w Warszawie organizuje i udziela wychowankom i ich rodzinom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno - pedagogiczną.
 15. Dyrektor Przedszkola powierza każdy oddział przedszkolny opiece dwóch, w wyjątkowych sytuacjach trzech nauczycieli.
 16. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.
 17. W oddziale dla dzieci trzyletnich lub w grupach dzieci 3 i 4-letnich, w których jest minimum 10-ro 3-latków zatrudniona jest dodatkowo pomoc nauczyciela.
 18. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci z tego oddziału w przedszkolu.
 
 
Wprowadził Paulina Zdanowska 16-11-2009
Aktualizujący Paulina Zdanowska 16-11-2009
Zatwierdzający Małgorzata Zarzycka 01-12-2009
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 01-12-2009
Liczba odwiedzin: 2351
Rejestr zmian