Przedszkole Nr 237 im. Warszawskiej Syrenki
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole Nr 237 im. Warszawskiej Syrenki > Menu Podmiotowe > Status prawny > Informacje podstawowe

Informacje podstawowe

  Drukuj
 

Przedszkole nr 237 im. Warszawskiej Syrenki jest przedszkolem publicznym, jednostką budżetową  finansowaną przez Miasto Stołeczne Warszawa

Sprawozdanie finansowe placówki za rok 2019 zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty.

Przedszkole:

a.    realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego,

b.    zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący; działalność przedszkola finansowana jest przez organ prowadzący: Miasto Stołeczne Warszawa; obsługę finansową prowadzi Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wola m.st. Warszawy ul. Rogalińska 2 01 - 206 Warszawa; sprawozdania finansowe placówki są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Wola m.st. Warszawy

c.    przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

d.   zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

e.    organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty

f.    funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerwy wakacyjnej ustalonej przez organ prowadzący.

g.    szczegółową organizację pracy w danym roku szkolnym, określa arkusz organizacyjny przedszkola, opracowany przez dyrektora placówki najpóźniej do 30 kwietnia i zatwierdzony przez organ prowadzący.

 

Przedszkole czynne jest 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach ustalonych corocznie w arkuszu organizacyjnym obowiązującym w danym roku szkolnym. 

 

W przedszkolu funkcjonuje dziewięć oddziałów, zlokalizowanych w dwóch budynkach. 

W Siedzibie Głównej przy ul. Tyszkiewicza 33 - 5 oddziałów

W Oddziale Zamiejscowym przy ul. Leonarda 6/8 - 4 oddziały

 

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci
w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

1)     dopuszczalne jest łączenie w grupach dzieci zróżnicowanych wiekowo

2)     praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę wychowania przedszkolnego określoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, na podstawie programu wychowania przedszkolnego.

 

Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców

Na podstawie ramowego rozkładu dnia, nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, uwzględniający właściwe planowanie zajęć w trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy, przebieg wychowania i kształcenia oraz z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.  Zajęcia mają charakter otwarty – poza zaplanowanymi działaniami nauczyciele uwzględniają pomysły i propozycje dzieci, zapewniają im możliwość dokonywania wyboru formy aktywności. Zajęcia zaczynają się po śniadaniu a ich tematyka kontynuowana jest w ciągu całego dnia pobytu dzieci w przedszkolu.

Zasady odpłatności za wyżywienie ustalone są przez organ prowadzący (Zarządzenie Nr 1302/2017 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówek  w przedszkolach i szkołach m. st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki).

 

Organami Przedszkola, w myśl ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, są:
a) Dyrektor Przedszkola,
b) Rada Pedagogiczna,
c) Rada Rodziców

Szczegółowy opis ich praw, obowiązków i kompetencji zawiera Statut Przedszkola nr 237 im. Warszawskiej Syrenki

 

 
 
Wprowadził Paulina Zdanowska 06-12-2009
Aktualizujący bzmw/ext.pzdanowska 30-03-2021
Zatwierdzający Ziółek Grażyna (Przedszkole nr 237) 30-03-2021
Publikujący Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 30-03-2021
Liczba odwiedzin: 2243